Skip to content

Kungstobak tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet.

Personuppgiftsansvar

Verona P Turspel AB (org.nr 556962-3670, Kungsgatan 68, 111 22 Stockholm, telefon 08-21 05 71) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via mejl info@kungstobak.com. 

Grunder för behandling av personuppgifter

Vi behandlar främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, till exempel administrera ditt användarkonto, hantera din beställning av en vara och ge service och support. Nedan redogörs för varje ändamål där också den rättsliga grunden för vår behandling framgår. 

När du beställer varor på kungstobak.com ber vi dig att ange bland annat ditt personnummer och din kontaktinformation så att vi kan hantera din beställning. 

Ditt personnummer används för att verifiera att du är 18 år eller äldre. Den rättsliga grunden för att behandla ditt personnummer är att vi har en laglig skyldighet att göra det på grund av åldersgräns vid försäljning av tobaksprodukter. Vid beställning av övriga produkter utan åldersgräns är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse att försäkra oss om att endast personer över 18 år ska kunna handla på webbplatsen där också tobaksprodukter säljs. 

Övriga personuppgifter såsom kontaktuppgifter och betalinformation behöver vi för att kunna administrera och leverera din beställning och tillhandahålla service. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar kan beställningen inte fullföljas. 

Vi sparar även din orderhistorik för att kunna ge dig service efter beställningen samt för att kunna hantera eventuella reklamationer och krav under gällande lagstiftning. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge god service och därigenom bidra till säker användning av våra varor samt att vi ska kunna göra erforderliga bedömningar, fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter i samband med reklamationer. Kungstobak behandlar också dina kontaktuppgifter och din orderhistorik i syfte att utföra marknadsundersökningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att göra sådana undersökningar i syfte att kunna utvärdera och förbättra våra produkter. Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, till exempel enligt bokföringslagen. 

Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera beställningen och tillhandahålla nödvändig service samt för att hantera eventuella reklamationer och krav gällande lagstiftning, dock längst ett år efter din beställning om vi inte har en rättslig förpliktelse att spara dem längre.  

När du skapar ett användarkonto på Webbplatsen ber vi dig att lämna viss information om dig själv, till exempel ditt namn och din e-postadress. Vi behandlar dessa uppgifter för att skapa och kunna administrera ditt konto. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla och administrera ditt användarkonto.

När du gör en beställning inloggad på kontot gäller även ändamålen och de rättsliga grunderna som beskrivs ovan. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar vid skapande av konto kan du inte skapa kontot. Du är dock av detta skäl inte förhindrad att beställa produkter. 

Du kan när som helst logga in på ”Mina sidor” och uppdatera merparten av de personuppgifter som du lämnat där. 

Vi raderar ditt konto om du inte loggat in på kontot eller gjort en beställning på ett år eller meddelat oss att du önskar ha kvar användarkontot. 

När du kontaktar kundservice behandlar vi de personuppgifter som du i förekommande fall lämnar för att administrera ditt kundserviceärende.  Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt ärende. Vi sparar dina uppgifter så länge som ärendet pågår och raderar uppgifterna efter det att ärendet avslutats. 

När du besöker webbplatsen samlar vi in information om din IP-adress. Notera att även vissa andra företag än Kungstobak samlar in din IP-adress vid besök på webbplatsen i samband med användning av tredjepartscookies. Vi använder din IP-adress för att förhindra intrång, incidenter och övrigt missbruk av våra tjänster på webbplatsen, för att föra statistik över besökare på webbplatsen och för att göra uppdateringar och förbättringar av hemsidan. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att ha en väl fungerande webbplats. 

 

Delning av personuppgifter

Kungstobak kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag och samarbetspartners vid exempelvis tillhandhållande av IT-tjänster och betallösningar. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

 

Kungstobak kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas, till exempel företag som hanterar transporter av varor och betallösningar. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag eller vid misstanke om brott. 

 

Geografisk spridning av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES. Dina personuppgifter lämnas ut till ett land utanför EU/EES bara om det finns rättslig grund och garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

 

Tidsperiod under vilken dina personuppgifter sparas

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål du lämnade uppgifterna. Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Dina rättigheter

Du har vissa specifika lagstadgade rättigheter – som du kan göra gällande mot oss – vilka återges nedan i en kort och sammanfattande version. 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter utan kostnad. 

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Kungstobak, har du även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ett avtal med dig.  

Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv. Du som har användarkonto kan också logga in på ditt konto och rätta vissa eventuellt felaktiga uppgifter. 

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för, om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas stöd för vårt berättigade intresse, om personuppgifternas behandlas på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

Trots din begäran om radering måste vi i vissa fall ändå spara dina personuppgifter på grund av lagkrav såsom bokförings- och skattelagstiftning eller till exempel om vi måste behålla vissa uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.  

Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Du har rätt att under vissa omständigheter invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden för vårt berättigade intresse. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om det föreligger tvingande skäl som överväger ditt integritetsintresse. 

 

Skydd av personuppgifter

Kungstobak vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, till exempel används SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data. 

 

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Information om personuppgifter gäller endast för kungstobak.com. Vi ansvarar inte för andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den personuppgiftspolicy som gäller för andra webbplatsen.